Targeta ATM sense contacte

Tot el que no es pugui englobar als apartats anteriors.
Todo lo que no se pueda englobar en los apartados anteriores.
Respon
Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 849
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Re: Targeta ATM sense contacte

Entrada Autor: uriol108 » Dijous 07/05/2020 10:16

Algú em va dir que potser això és per a les persones amb mobilitat Reduida PMR, que puguin entrar pel mig i validar allà mateix i no hagin d'anar cap a la validadora de davant per validar amb la dificultat que comporta moure's amb la cadira per un bus ple de gent.GigioGigo
N2
N2
Entrades: 11

Entrada Autor: GigioGigo » Divendres 08/05/2020 14:53

Crec que la raó és una altra (a més del que comenteu), si s'implementa el sistema tal i com el tenen altres països (com per exemple Holanda) quan entres i quan surts has de validar, sinó no es poden calcular els kms...jaezcurra
N8
N8
Entrades: 1038
Ubicació: L4 (Selva de Mar, BCN)

Entrada Autor: jaezcurra » Dilluns 17/08/2020 11:34

L’ATM preveu estrenar la T-mobilitat aquest any
Estarà disponible per a alguns usuaris de la primera zona tarifària al llarg de 2020, segons el Pla Director d'Infraestrctures
Adrià Lizanda | 16/08/2020 5:16 pm
https://www.totbarcelona.cat/mobilitat/ ... any-92446/França451
N9
N9
Entrades: 1779
Facebook: Mikel Eric Redondo Santoyo (Pluma de Hierro)
Ubicació: Tota TUS excepte: 11,80,15,23
Contacta:

Entrada Autor: França451 » Dilluns 17/08/2020 20:30

Yo tengo una pequeña dudilla...

Vamos a ver: si cogemos la R4 Nord sobre las 22 horas, qué leches quieren calcular si...
Desde terrassa para acá: (desde manresa seguro que excepto Manresa, el resto están chapadas a esa hora todas las estaciones)
Barberá del Vallés está chapada
Montcada Santa María chapada
Cerdanyola juraría que también chapa y tienes que entrar por otro lado
Montcada Manresa, chapada
Bifurca chapa algún acceso, pero creo que el edificio principal no.
Torre Baró, chapada

Muy ilustrativo para entrar. ídem para salir.

Supongo que casos como Cerdanyola, Barberá y las Montcadas tienen contact less la maquinita que tienen instalada en el andén. En el caso de Santa María, es muy gracioso porque tiene el sistema anterior a 2019, por lo que ciertas validaciones no las reconoce ya con la tarjeta de cartón. El caso de Montcada Manresa no puedo decirlo porque las veces que he pasado por aquí venía de trasbordo con la R2 por lo que rara vez he validado en el andén sentido Manresa: si iba a por agua bajaba en Santa María y si iba a Sabadell bajaba en Cerdanyola, por lo que ya pasaba la tarjeta en destino. Torre Baró sé que se ha reformado recientemente pero hasta el momento no he vistoi la maquinita gris de andén: sin esa máquina, en estaciones como Sant Adría o Torre Baró tendremos un problema. Supongo que antes de llenarse la boca con las carreras, algún lumbreras habrá tenido en cuenta casos como los citados, porque si no, señores, mal vamos... luego no se quejen si en los primeros o últimos trenes "la gente viaja gratis", hay estaciones donde se puede validar pero en otras... tela...


Los tiempos de Calígula se van acabando... Según la Historia, en el 41 vino Claudio. Vamos a ver si es verdad. Al menos para una parte...

Avatar de l’usuari
uriol108
N8
N8
Entrades: 849
Facebook: http://www.facebook.com/oriol.borras
Ubicació: Tres Torres (Sarrià - Sant Gervasi, Barcelona)
Contacta:

Entrada Autor: uriol108 » Divendres 09/10/2020 16:03

Pregunta i resposta d'un diputat del Catalunya en Comú a Damià Calvet i posterior resposta a varies preguntes relacionades amb el retard en la posada en Servei de la T-Mobilitat, publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya :

BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del retard
en la implantació de la T-Mobilitat
314-08886/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 77915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-08886/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-08887/12 a 314-
08893/12.
Atès que les preguntes més amunt fan totes referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per
afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El retard en la implantació del projecte T-mobilitat és, en primer lloc, com a conseqüència d’un retard en l’execució contractual per part de la societat contractista
amb caràcter previ a la declaració de l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària
com a motiu de la Covid-19 i, en segon lloc, com a conseqüència de la demora produïda pel mateix estat d’alarma establert en el Reial decret 465/2020, de 17 de març,
pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com el Reial decret 476/2020, de 27 de març, el Reial decret 487/2020,
de 10 d’abril, el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, el Reial decret 514/2020, de
8 de maig, el Reial decret 537/2020, de 22 de maig i el Reial decret 555/2020, de 5
de juny, mitjançant els quals prorroguen l’estat d’alarma decretat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, així com la Resolució de 9
d’abril, 22 d’abril, 6 de maig, 20 de maig i de 3 de juny de 2020 del Congrés dels
Diputats, mitjançant les quals ordenen la publicació de l’Acord de l’autorització de
les respectives pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de
14 de març, així com l’article 2 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i d’inici de l’etapa de la
represa al territori de Catalunya.
Pel que fa al calendari de posada en marxa del Projecte T-mobilitat, aquest s’ha
hagut de refer íntegrament per tal de considerar tant l’afectació directa del període
de l’estat d’alarma sobre la planificació del projecte com les afectacions derivades de
les mesures de prevenció a aplicar durant l’etapa de represa com a conseqüència
de la Covid-19.
Les principals activitats que conformen el projecte, instal·lacions, desenvolupament de programari i formació del personal, han de prosseguir adequant-se a les
mesures de prevenció i higiene, la qual cosa implica que no es puguin desenvolupar
de la mateixa manera i en algun cas, amb el mateix calendari previ a l’inici de la
crisi sanitària.
En aquest nou context, la previsió és efectuar una primera prova pilot del sistema abans de la finalització de l’any. Concretament, s’està treballant amb la societat
contractista per planificar totes les tasques necessàries per poder iniciar una primera prova de validació, venda i processos d’atenció al client del sistema T-mobilitat a
Barcelona abans de la finalització del present any 2020.
Així mateix, s’està avaluant la possibilitat que aquesta prova pilot pugui incloure
dins del seu abast possible diferents operadors de transport, tant de l’entorn de bus
BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 65
com de l’entorn ferroviari. En qualsevol cas, la realització d’aquesta prova estarà
supeditada al fet que les solucions a provar tinguin la qualitat exigida per l’ATM.
Al mateix temps, el contingut d’aquestes proves s’anirà ampliant de manera progressiva per aportar fiabilitat a la solució, com a pas previ a la posada en servei comercial de la mateixa. La posada en servei comercial del sistema T-mobilitat en tots
els operadors dins l’àmbit dels municipis integrats dintre de la Tarifa Metropolitana es produirà durant el primer trimestre de 2021, habilitant-se d’aquesta manera
la validació sense contacte per una primera gama de títols. Durant l’any 2021, es
procedirà al desplegament progressiu de la resta de funcionalitats, títols del sistema
tarifari integrat i expansió a tot el territori integrat, assegurant en tot moment la disponibilitat del sistema de bitlletatge i la mínima afectació operativa als operadors
de transport.

Quant a la gestió de la T-mobilitat, aquesta no correspon al Govern sinó a l’ATM,
un consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB. Totes
tres administracions participen col·legiadament en la presa de decisions relacionades
amb la T-mobilitat.
En aquest sentit, si hi hagués alguna responsabilitat pública pel nou retard de la
posada en marxa de la T-mobilitat, hauria de ser assumida per l’organisme que se’n
fa càrrec, l’ATM, un consorci integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona
i l’AMB. Totes tres administracions participen col·legiadament en la presa de decisions relacionades amb la T-mobilitat.
Pel que fa a l’entrada en vigor del nou sistema tarifari per quilometratge de la
T-mobilitat cal dir que aquest té unes necessitats superiors d’aportacions públiques
i, per tant, l’altre condicionant és l’increment de les capacitats pressupostàries per a
fer-hi front, aspecte en què també s’està treballant.
Sobre si és sostenible i just mantenir el sistema tarifari per zones, cal situar la
pregunta en context, el sistema tarifari per zones ha suposat disminucions de preus
del voltant del 20 % (i fins i tot de més del 45% si es fan viatges amb combinacions de 3 modes de transport per exemple) en els desplaçaments entre municipis de
fora de la primera corona amb destinació la primera corona (com podria ser anar a
Barcelona) i viceversa.
Ara bé, és un model d’uns 20 anys que s’ha de reconsiderar i redissenyar atenent
a les reivindicacions dels usuaris del transport que fan aquests desplaçaments i que
hi ha consens sobre la necessitat d’ajustar preus en comparació a d’altres amb distàncies similars.
El model que es considera per consens que evitaria aquests desajustos seria un
model amb trams quilomètrics.
En aquest sentit es necessiten com a mínim 3 coses:
1) Consens polític, que sembla si es dona respecte aquest canvi.
2) Que la T-mobilitat, que en breu estarà a la primera corona, funcioni amb garanties per escalar la tecnologia a la resta de corones. No podem sortir sense un sistema robust que garanteixi el nou model.
3) La necessitat d’un finançament per desenvolupar aquest model, ja que representa uns ajustos del voltant de 40 milions d’euros en tarifes
Sobre el punt 2, l’ATM ja està treballant en un model (en paral·lel s’ha entrevistat
a alguns actors del sistema perquè facin aportacions) i també s’està treballant en les
necessitats tecnològiques.
Sobre el punt 3 hi ha igualment un grup de finançament del transport coordinat
per l’ATM per tractar no només aquesta necessitat de finançament si no totes les necessitats del sistema de transport i estudiant noves vies de finançament d’un sistema
en el que les aportacions dels usuaris via tarifes representen el 41% del cost i les administracions aporten el 59% restant del cost.
BOPC 701
9 d’octubre de 2020
1.25.15. Preguntes per escrit 66
El canvi tarifari quilomètric sense tenir en compte les necessitats tecnològiques
suposaria al voltant de 40 M€ que haurien d’aportar addicionalment les administracions.
Pel que fa a compensacions a l’empresa contractista, seria perquè ha obert aquesta porta el govern espanyol mitjançant el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
Covid-19 i la posterior modificació mitjançant el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19. En qualsevol cas, la societat contractista haurà
d’acreditar l’eventual cost del retard i l’ATM, valorar-lo i aprovar-lo d’acord amb els
criteris del reial decret-llei esmentat i les previsions que el contracte preveu en matèria de possibles reequilibris contractuals.
Barcelona, 28 de setembre de 2020
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i SostenibilitatAvatar de l’usuari
davroca5
N7
N7
Entrades: 550
Ubicació: Pròxima estació: Can Boixeres
Contacta:

Entrada Autor: davroca5 » Dissabte 17/10/2020 13:43

Editat
davroca5 l’ha editat per darrera vegada el dia: Diumenge 18/10/2020 11:11, en total s’ha editat 1 vegada.


Salut!
#volemL9

Railjet OBB
N5
N5
Entrades: 110

Entrada Autor: Railjet OBB » Dissabte 17/10/2020 16:13

davroca5 ha escrit:
Dissabte 17/10/2020 13:43


Molt xul·lo el disseny! Papa de Roma no inclòs
Jo em pregunto si apart de la famosa T-Mobilitat, hauria una T-Rosa o una Targeta pensionista de FGC sense contacte?Avatar de l’usuari
wefer
Administrador
Entrades: 6914
Ubicació: Entre Fabra i Puig, Universitat i Sagrada Família amb metro, bus, Seat 1200Sport, Citroën Xantia
Contacta:

Entrada Autor: wefer » Diumenge 18/10/2020 12:06

Ahir vaig veure un autobús amb les màquines per passar la nova targeta, i una ja estava en mode reinici continuat.
La cosa promet.

Sent from my ZTE BLADE V0820 using Tapatalk
Respon

Torna a “Transport en general / Transporte en general”